دوره جادوی صدای میلیون دلاری

هدف این  دوره ، رسیدن شما عزیزان ، به صدای زیبا، خوش آهنگ و طنین دار شدن صدا و همچنین رسا ترشدن صدای شماست.

آپدیت تکمیلی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه اول ویدئو

اولین قدم داشتن صدای زیبا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم ویدئو

بهداشت حنجره

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم ( بخش اول ) ویدئو

تکنیک های گرم کردن صدا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم ( بخش دو ) ویدئو

تمرینات کوبشی با حروف

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.